آدرس شعب

ایران / تهران/شهرک صنعتی خاوران

ایران /تهران/شهرک صنعتی خرمدشت

ساعات کار

شنبه – چهارشنبه :  17:00-8:00

پنج شنبـــــــــــــــه: 14:00-8:00

جمعـــــــــــــــــــــه: تــــــــعطیل

تلفن تماس

76219167

07 287 207 091

آیا دوست دارید همیشه آپدیت باشید …!؟